miércoles, 19 de octubre de 2011

Waka Ventoso


今よりは
秋風寒く
吹きなむを
いかにか一人
長き夜を眠む

Ima yori wa
aki kaze samuku o
i ka ni ka hitori
nagaki yoru o nemu

A partir de ahora
el frio viento de otoño
susurrará:
cómo dormiré solo
toda la noche